top of page

Doelstellingen

Odensehuis Animi Vivere biedt een mogelijke oplossing voor de eerder genoemde problemen, die grote invloed hebben op het sociaal welbevinden van mensen met dementie en hun naasten. Zij doet dit door het realiseren van onderstaande doelstellingen.


Bevorderen van het welbevinden en kwaliteit van leven.

De primaire doelstelling van het Odensehuis Animi Vivere is het bevorderen van het welbevinden en kwaliteit van leven met mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Hierbij streeft men na dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving.


Perspectief bieden

Het Odensehuis Animi Vivere biedt perspectief en ondersteuning bij het omgaan met dementie. Door het aanbieden van de juiste informatie, contact met lotgenoten, het ondersteunen van de mens met dementie en zijn naasten, het leveren van een actieve bijdrage aan de samenleving en het bieden van ontmoeting en ontspanning. Het Odensehuis benadrukt de aandacht voor de eerste fase van het leven met dementie. Mensen zijn dan nog vitaal, ze kunnen meedoen en plannen maken, ook voor toekomstige fasen waarin dat een stuk moeilijker wordt. Mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie zijn veelal nog actief en kunnen nog participeren, werken aan de opbouw van een sociaal netwerk en het anticiperen op het verloop van hun ziekte.

Bevorderen van eigen regie, empowerment en emancipatie

Het Odensehuis Animi Vivere gaat in gesprek met mensen met dementie en sluit aan bij hun leefwereld en behoeften. Eigen regie en autonomie zijn de uitgangspunten. Participanten kiezen zelf hoe vaak, hoe lang en aan welke activiteiten ze deelnemen of een bijdrage willen leveren. Mensen met dementie en mantelzorgers ondersteunen elkaar bij het invullen en vormgeven van hun leven (met dementie). Empowerment betekent het inzetten van ieders talenten en mogelijkheden, versterken van het eigen netwerk en het stimuleren van mensen om zo veel als mogelijk (met ondersteuning) deel te laten  nemen aan de samenleving. Hierdoor vergroot men de zichtbaarheid van mensen met dementie (en mantelzorgers) en levert het een bijdrage aan hun emancipatie. Participanten nemen actief deel aan voorlichtingsactiviteiten. Zo leveren zij een bijdrage aan de  verandering van de bestaande beeldvorming rond dementie, die vaak gebaseerd is op het beeld van mensen met dementie in het laatste stadium.


Inloopcentrum voor informatie, advies, activiteiten en ontmoeting

Het Odensehuis Animi Vivere biedt een fysieke locatie: een inloopcentrum voor informatie, advies, activiteiten en ontmoeting waar mensen met ( beginnende) dementie en hun mantelzorgers met hun vragen en behoeften terecht kunnen. Het Odensehuis geeft informatie en biedt hulp bij het omgaan met de ziekte, waarbij de ervaringsdeskundigheid van participanten centraal staat. Het is een huis waar activiteiten plaatsvinden voor en door mensen met dementie zelf, ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers.

bottom of page