Waarom een Odensehuis?

De meeste Odensehuizen ontstaan uit een initiatief van burgers. Zij signaleren een 'gat' tussen het moment waarop iemand met dementie wordt geconfronteerd en het moment waarop men het niet langer meer zelfstandig redt. Bij beginnende dementie - de fase vóór een diagnose en de eerste fase ná de diagnose - kan men nauwelijks ergens terecht. Ook de reguliere dagbesteding met zijn traditonele zorggerichte benadering biedt vaak geen soelaas.

 

Dat stelt de samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zolang mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen?

 

De Odensehuizen zijn een antwoord op deze vragen. Zij creëren een plek speciaal voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie - en hun naasten - waar ze vinden ze wat ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden: anderen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Gericht op wat er nog wél is en wat men nog wél kan.

Visie en filosofie

Mensen met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie – en hun naasten – worden geconfronteerd met een enorme inbreuk op hun leven. Spanningen binnen de relatie/het gezin, uitzichtloosheid, en sociaal isolement. Deze mensen raken hun ankers kwijt, beschikken over onvoldoende informatie en hebben moeite om met deze wetenschap goed om te gaan. De belasting van de naasten is doorgaans groot en neemt toe met het verloop van de ziekte. 

De Odensehuizen bieden deze mensen een perspectief. Isolement wordt voorkomen en een levenslijn wordt gevormd. Het is een plek waar mensen met beginnende dementie – en hun naasten – elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. 

De Odensehuizen staan symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken allen vanuit dezelfde gedachte: Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg. Leidend in onze werkwijze is de vraag hoe mensen met dementie toch van het leven kunnen blijven genieten, regie houden over hun eigen leven en een rol blijven spelen in de samenleving. 

De aanpak van de Odensehuizen komt overeen met wat hoogleraar Landurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering noemt. Lees hier haar lezing van april 2016 over dit onderwerp.

In Wijchen heeft Loesan Peters - van Duifhuizen het initiatief genomen om een Odensehuis op te richten, voortbouwend op de ervaringen van de andere Odensehuizen. In mei 2017 wordt gestart aan de Herenstraat 16 te Wijchen. April 2017 is de Stichting Odensehuis Animi Vivere opgericht die de verantwoordelijkheid draagt voor het Odensehuis.

Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
 

Gestart in 2009 in Amsterdam zijn er momenteel diverse Odensehuizen, onder andere in Amsterdam, Groningen, Amstelveen, Wageningen, Vlissingen, Almere, Hoekse Waard, IJmuiden, Utrecht en Zutphen. In diverse steden zijn initiatiefnemers bezig om ook een Odensehuis op te richten. We kunnen langzamerhand spreken van een Odensehuis-beweging.

Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in juni 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In het platform werken de Odensehuizen samen. Het is opgericht om:

  • de Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen;

  • de belangen te behartigen bij landelijke organisaties zoals VNG, Ministerie van VWS, Zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties;

  • relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen;

  • zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen

  • de filosofie en kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen;

  • de ervaringen en kennis van de leden en onderling uit te wisselen.


Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er een overleg tussen de coördinatoren van de Odensehuizen. Zij delen hun kennis en ervaringen en werken zo aan het verder inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van de Odensehuizen. Het Odensehuis Animi Vivere is lid van het Landelijk Platform. Klik hier voor meer informatie over het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.

Partners

Odensehuis Animi Vivere is aangesloten als lid bij het Landelijk kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd.

Heeft een samenwerkingsnotitie opgesteld met ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog, werkt samen met FTD Lotgenoten, Alzheimer Nederland, regionale ziekenhuizen en zorgorganisaties, expertteam jonge mensen met dementie van Stichting de Waalboog en Landelijk Platform Odensehuizen Nederland. 

JAN REVENBERG

ALGEMEEN BESTUURSLID

In het rijtje van personen en instanties die betekenisvol kunnen zijn voor de daginvulling van jonge mensen met dementie behoort ook het Odensehuis Animi Vivere. Mensen ontmoeten in het Odensehuis anderen die in een soortgelijke situatie verkeren. Er is een luisterend oor, er is ondersteuning, maar ook informatie en advies. Ik vind dat zo belangrijk dat ik bestuurslid wil zijn van het Odensehuis en samen met mijn mede bestuursleden wil zoeken naar mogelijkheden om dit geweldige initiatief ook financieel mogelijk te maken.

ÉÉN TEAM, ÉÉN TAAK

LOESAN PETERS - VAN DUIFHUIZEN

DIRECTEUR

1 TEAM ,1 MISSIE!

Bij het Odensehuis Animi Vivere

gaan we ervoor, ongeacht wie je bent, wat je doet of wat je hebt. Een plaats in de regio waar je terecht kunt voor informatie, waar je lotgenoten kunt treffen, een zinvolle daginvulling, waar je mag zijn wie je bent en niet om wat je hebt.

Specifiek ook voor jonge mensen met geheugenproblemen/ dementie, hun partners, kinderen en naasten. Maar waar ook werkgevers, ondernemers en professionals terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Het Odensehuis biedt daarnaast een zeer uitdagende leerwerkplaats aan voor nieuwe professionals in de zorg. De complexiteit van dementie gaan we samen aan, samen met U!

Van harte welkom!

ROMY PETERS

VRIJWILLIGER

Marketing & Facturatie

Mantelzorgmakelaar

"Het voordeel van een dal is dat er twee pieken naast liggen."

CHRISTEL SCHRAVEN

VRIJWILLIGER

Loesan is een gedreven, bijzondere vrouw met een duidelijke missie. Ik snap haar beweegredenen en drijfkracht en zie de meerwaarde, de noodzaak en het belang van het Odensehuis. Een warm nest, waar ongedwongen en met veel liefde, geduld en respect, gedeeld, geluisterd en gehandeld wordt. Dit levert levenskracht, gezelligheid, groei en positieve energie op. Mooi, fijn & héél belangrijk, ook voor mijzelf!

RESI SPIJKERS

COÖRDINATOR 

Mensen met dementie

hebben vaak het gevoel

van mist in hun hoofd

met zicht minder dan 5 meter

Je kunt de mist niet laten verdwijnen,

Maar aandacht, activiteit, en een luisterend oor

maken net dat beetje wind

waardoor er zonlicht kan vallen

door de mist heen.

En een klein stukje van de weg

is weer even zichtbaar.

En dat is precies wat het Odensehuis kan bieden.

HANS VERHEIJEN

AMBASSADEUR

 

Burgemeester van Sittard-Geleen

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe, verdubbelt zelfs. Om die reden is een inloopvoorziening/ huiskamerfunctie als het Odensehuis in Wijchen zo'n belangrijke voorziening in onze regio.

ERIC DIRKX

AMBASSADEUR

Alzheimer Nederland, voorzitter regio Nijmegen

"Spreek je met de deelnemers en hun naasten, dan hoor en zie je meteen dat het Odensehuis hen enorm tot steun is. Ik maak me sterk voor dit prachtige initiatief dat we niet kunnen missen in de regio. Het biedt jonge mensen met dementie, ondanks alles, weer perspectief".

JAN ENGBERS

VOORZITTER

Het Odensehuis Animi Vivere is een parel in de zorgwereld. Zij begint als een zandkorreltje in een schelp dat uitgroeit tot een parelmoeren pracht. Zij is puur en zuiver in haar vorm en glanst. Net als het Odensehuis, getuigt zij van eenvoud.

Het Odensehuis biedt een laagdrempelige inloop voor mensen met dementie en dan speciaal voor jongere mensen. Gewoon welkom zijn, mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en lotgenoten, ze kunnen allen aanschuiven. Het Odensehuis heeft de visie dat mensen zo lang als mogelijk zelf de regie moeten kunnen houden in de voor hen vertrouwde sociale omgeving, juist wanneer er beperkingen optreden.

De glans komt van Loesan Peters, de initiatiefneemster van Animi Vivere, die met haar kennis en haar hartelijkheid de drijvende spil vormt. Diezelfde glans trekt mensen en de regio aan, vrijwilligers, een bestuur, maar ook vele sympathisanten. Het Odensehuis probeert waar mogelijk partijen aan elkaar te verbinden, en weet zich daardoor gelukkig ook gesteund door vele betrokkenen.

Voor de financiering zijn wij afhankelijk van giften, donaties en de gemeentes. De visie van onze overheid is om verticale beleidskokers van zowel gemeenten als het zorgstelsel te doorbreken, om daarmee nieuwe samenwerkingsinitiatieven een kans te geven. En gelukkig zien we hier ook langzaam de glans ontstaan van noodzakelijke samenwerking en ondersteuning.

WILMA CORNELISSEN

VRIJWILLIGER

"Waarom moeilijk doen als het samen kan". 

SIBYLLA PETERS

VRIJWILLIGER

ZZG Zorggroep, verzorgende IG

Om te zien met hoeveel passie Loesan zich inzet voor het Odensehuis voor jonge mensen met dementie is geweldig om te zien, vooral ook omdat er voor deze doelgroep geen apart inloophuis is.
Het is al erg genoeg om de diagnose te krijgen maar als je dan ook geen plek hebt om naar toe te gaan... Er wordt vooral gekeken wat bezoekers allemaal nog wel willen en kunnen. Het is een meerwaarde dat dit in Wijchen gekomen is en daar wil ik graag als vrijwilligster een steentje aan bijdragen.

HELMA VAN WOEZIK

VRIJWILLIGER

"Een fijne plek voor iedereen!"

HANS VOS

AMBASSADEUR

 

ZZG Zorggroep, directeur zorgstroom Wlz

Het Odensehuis Animi Vivere is een pareltje van een burgerinitiatief voor jonge mensen met een dementie en een inspiratiebron voor bestaande zorgorganisaties.

JACK VAN OOSTERHOUT

AMBASSADEUR

MKB Adviseur & Partner bij Philipsen Accountants & Adviseurs

Loesan heeft met haar aanstekelijk enthousiasme Odensehuis Amini Vivere opgezet. Door haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet en natuurlijk de inzet van vele vrijwilligers is het bestaansrecht van Odensehuis Wijchen inmiddels aangetoond. Nu de opstart fase is gepasseerd en wordt gezocht naar groei en volwassenheid in de organisatie wil ik graag als ambassadeur met mijn kennis en kunde een bijdrage leveren.

 

“Maatschappelijke ondernemers zoals Loesan dragen namelijk direct bij aan het welzijn in de regio Nijmegen/Wijchen”

ASTRID WINKENIUS

VRIJWILLIGER

 

ZZG Zorggroep 

Marketing medewerker
 

"Als vrijwilliger aan het mooie van het Odensehuis een bijdrage te leveren is heel bijzonder te mogen doen"

JOKE JOLING

SECRETARIS

Al in mijn periode als raadslid was ik enthousiast over de nieuwe laagdrempelige inloop en dagbesteding voor jonge mensen met dementie, midden in het centrum van Wijchen. De sfeer en warmte die deze opvang uitstraalde gaf mij het gevoel van thuis zijn, ongedwongen en respectvol. Ook in mijn familie heb ik ervaren dat dit belangrijk is en een voorwaarde is voor goede zorg voor mensen en hun direct betrokkenen! Zo trots als we waren en zijn over het initiatief van "De Hagert" in Wijchen, zo trots mogen we nu ook zijn over het prachtige burgerinitiatief van het Odensehuis Animi Vivere!

GERT REBERGEN

ADVISEUR

Izare, directeur

Het principe 'voor en door degenen om wie het primair gaat', is een heel groot goed dat moet worden gekoesterd.

LETTIE HAMMEN

VRIJWILLIGER

Na ruim 25 jaar bij de thuiszorg en bij de dagopvang voor ouderen gewerkt te hebben, zocht ik wat nieuws. Als vrijwilliger wil ik iets voor de gemeenschap doen en dit is precies wat ik zocht. Samen zijn, samen de dag op een fijne, positieve manier invullen. Als ik deze doelgroep zelfvertrouwen, vertrouwen en hun eigen waarde mag geven, dan kan ik met een warm gevoel weer naar huis.

ANJA BORNEMAN

VRIJWILLIGER

Stichting de Waalboog, teamcoach locatie Bosweg

"Je moet zeilen op de wind van vandaag!"

JOSÉ STEEG

VRIJWILLIGER

Het geeft mij voldoening om als vrijwilligster de mensen te ondersteunen waar nodig is en een stukje plezier te geven in een warme en sociale omgeving.

MONICA WAGNER

AMBASSADEUR

Ambassadeur namens de deelnemers en naasten, eigenaar Perspectief In-Zicht en werkzaam als docent bij de HAN

Ik heb onder de bezielde leiding van Loesan Peters gezien hoe waardevol en maatschappelijk integrerend het Odensehuis zich in Wijchen tot een prachtige ontmoetingsplek ontwikkelde waarin de jong dementerende zijn levenskwaliteit kan blijven behouden en waarin het samenzijn met creativiteit en onderneming gekoppeld wordt. Ik ben ambassadeur geworden voor het Odensehuis in Wijchen omdat ik met hart en ziel voor deze levenskwaliteit sta en juist voor deze groeiende doelgroep deze ontmoetingsplekken steeds belangrijker worden zodat de eigenwaarde, de eigen regie en de levenskwaliteit zo lang mogelijk kan blijven bestaan.

Het team van het Odensehuis Animi Vivere bestaat uit een grote groep vrijwilligers/ambassadeurs met een missie: bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gerespecteerd wordt en mag zijn wie hij/zij is ondanks zijn dementie.

ATE FRANS DE BRUIN

AMBASSADEUR

 

Stichting de Waalboog, Manager Behandeling & Begeleiding

Een Odensehuis is een belangrijke (eerste) schakel in de zorgketen voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Elke regio zou zo’n laagdrempelige voorziening moeten hebben, zodat mensen beter de weg vinden naar zorg, hulp of ondersteuning die ze nodig hebben.  Daarom ben ik graag ambassadeur van het Odensehuis in Wijchen, zodat de inwoners van onze regio gebruik kunnen maken van het Odensehuis Animi Vivere.

JURGEN CLAASSEN

AMBASSADEUR

Radboudumc, Geriater Alzheimer polikliniek

“Dementiezorg kan geen eenheidsworst zijn, geen ‘one-size-fits-all’. Voor jonge mensen met dementie, en hun partners, is hier veel te weinig aandacht voor. De kennis en infrastructuur die is opgebouwd voor ouderen met dementie kun je niet zomaar inzetten voor jonge mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in een belangrijke behoefte en vult een leegte.”

FRANK DEKKERS

AMBASSADEUR

DKC Totaaltechniek, algemeen directeur

"Mijn ambassadeurschap komt voort uit eigen ervaring; voor medemensen met frontotemporale dementie is betrokkenheid bij de maatschappij enorm belangrijk. Loesan begrijpt dit als geen ander en biedt steun aan alle betrokkenen en is een goede tussenpersoon tussen werkgever en werknemer."

HANNY SENGERS

VRIJWILLIGER

Een goed  gevoel om met zo'n team van professionals en vrijwilligers, onze deelnemers een fijne huiselijke plek te geven waar eenieder zichzelf kan en mag zijn.


 

JOOP BLOKLAND

VRIJWILLIGER


Goed is dat iedere vrijwilliger met zijn eigen kwaliteiten een bijdrage kan leveren, of je nu uit de zorg komt of een andere achtergrond hebt. Juist de mix van verschillende mensen maakt het werken voor de doelstellingen van het Odensehuis zo waardevol.

LAURENS DE GOEIJ

PENNINGMEESTER


 

Dementie, een toenemend maatschappelijk probleem dat vraagt om maatwerkoplossingen. Animi  Vivere is een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief in de gemeente Wijchen wat hulp en oplossingen op maat biedt aan jong dementerenden en hun naasten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

ASTRID SPANJAARDS

VRIJWILLIGER

 

Het enthousiasme en betrokkenheid van Loesan hebben me doen besluiten om vrijwilliger te worden bij het Odensehuis.

De ongedwongen sfeer trekt mij aan, en het feit dat je mag zijn wie of wat je ook bent. Samen de krachten bundelen, dat maakt sterk. Een voorrecht om hier aan bij te mogen dragen.

MARJOLEIN VAN DER LUGT

VRIJWILLIGER

ZZG Zorggroep Verzorgende IG, GVP

 

 

Horen, luisteren, kijken en zien wat een ander op dit moment nodig heeft en dat te proberen te bieden. Dat is mijn PASSIE!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

Contact

Herenstraat 16
6602 BB Wijchen

Tel: 024-67 939 67

Passedwarsstraat 69b

6601 AR Wijchen

Tel: 024-67 930 88

M:   06-51316892

odensehuis@animivivere.nl

  • Black Facebook Icon

© 2020 by Animi Vivere - Fotoalbum